Skip to main content

Trefwoorden voor het Beleid inzake Gegevensbescherming

Applicaties: betekent alle software, (web)applicaties, digitale hulpmiddelen ontwikkeld door Daikin Europe N.V. en/of door haar Europese Dochterondernemingen;

Geautomatiseerde besluitvorming: betekent elke verwerking uitgevoerd door een geautomatiseerd proces, zonder enige menselijke invloeden of enige tussenkomst met betrekking tot de resultaten van dit proces;

Zakenpartners: betekent alle personen of bedrijven die onafhankelijk zijn van DENV-G (Daikin Europe N.V. Group) maar die op één of andere manier betrokken zijn bij de activiteiten van DENV-G of die met DENV-G een commerciële partnerschap of samenwerking zijn aangegaan voor de productie en/of levering van producten/diensten van het merk Daikin;

Cookie: betekent een klein bestand met een tekenreeks dat wordt gestuurd naar het apparaat dat wordt gebruikt om een website te bezoeken. Bij het tweede bezoek aan dezelfde website zorgt de Cookie ervoor dat de website de browser herkent via dewelke de site werd bezocht. Cookies kunnen de voorkeuren van de gebruiker en andere informatie opslaan;

Daikin Groep: betekent de groep vennootschappen gecontroleerd door Daikin Industries Ltd. Deze vennootschappen produceren en verkopen producten en diensten van het merk Daikin wereldwijd;

Dataverantwoordelijke: betekent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;

Verwerker: betekent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens van een Betrokkene verwerkt;

Functionaris voor Gegevensbescherming: betekent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon belast met:

  • het informeren van de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn Verwerkers en medewerkers over de Verwerking van Persoonsgegevens;
  • toezien op naleving van de Verordening (EU) 679/2016 (AVG);
  • het verstrekken van advies over het opstellen van Gegevensbeschermingseffect-beoordelingen en toezien op de uitvoering ervan;
  • het handelen als aanspreekpunt en de samenwerking met de toezichthoudende autoriteit waarbij een klacht wordt neergelegd of die de Verwerking van Persoonsgegevens onderzoekt;

Betrokkene: betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens offline via formulieren in papieren vorm of online via de Website en Applicaties worden verwerkt. Identificeerbaar betekent een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

DENV-G: betekent de groep bedrijven bestaande uit Daikin Europe N.V. (met vestiging in België) en haar Europese Dochterondernemingen. DENV-G produceert, verkoopt en commercialiseert producten en diensten van het merk Daikin in Europa, het Midden-Oosten, Oost-Afrika en GOS-landen;

DIL: betekent de vennootschap Daikin Industries Ltd., met maatschappelijke zetel in Japan, die het bezit en de controle heeft over de Daikin Groep;

Europese Dochterondernemingen: alle bedrijven gevestigd in Europa die producten en diensten van het merk Daikin produceren, verkopen en commercialiseren en die door Daikin Europe N.V. worden gecontroleerd;

AVG: betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een afkorting van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

IP: betekent het nummer gekend als het Internet Protocol (IP) adres dat wordt toegewezen aan een apparaat verbonden met het Internet. De nummers worden gewoonlijk in geografische blokken toegewezen; Een IP-adres kan vaak gebruikt worden om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met het Internet.

Rechtmatig belang: betekent een rechtmatig belang van de verantwoordelijke of van een derde dat niet ondergeschikt is aan belangen of fundamentele rechten en vrijheden van gegevenssubjecten, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer het gegevenssubject een kind is;

Gezamenlijke Dataverantwoordelijke: betekent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die samen met anderen de doeleinden en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt;

Persoonsgegevens: betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”);

Verwerking (van Persoonsgegevens): betekent een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Profilering: betekent elke vorm van een geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten gerelateerd aan een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om te analyseren of te voorspellen hoe deze natuurlijke persoon zal presteren op de werkvloer en/of de economische situatie van deze persoon, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of voortgang te analyseren.

Pseudonimisering (of Gepseudonimiseerd): betekent het Verwerken van Persoonsgegevens op zodanige wijze dat de Persoonsgegevens niet meer aan een specifieke Betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

Publieke belangen: betekent elk openbaar belang dat wordt bepaald in de wet of wordt nagestreefd door een officiële autoriteit;

Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens: betekent alle Persoonsgegevens die raciale of etnische originele onthullen, politieke opinies, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische data, biometrische data verwerkt voor het doel om een unieke natuurlijke persoon te identificeren, data die gerelateerd is aan de gezondheid van een natuurlijke persoon of de seksuele oriëntatie van een natuurlijke persoon:

Vitaal belang: betekent elk belang dat essentieel is voor het leven van de Betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

Website: betekent de website van DENV-G (Daikin Europe N.V. Group), die toegankelijk is via de volgende link: www.daikin.eu