Skip to main content

Beleid inzake Gegevensbescherming

Laatst gewijzigd: 25 augustus 2023

Daikin Europe N.V. is een volle dochteronderneming van de Japanse vennootschap Daikin Industries Ltd.. De Daikin Groep produceert, verkoopt, verdeelt en verhandelt airconditioning, verwarmings-, luchtreinigings- en koudetechniek en –oplossingen in samenwerking met zijn Europese Dochterondernemingen.

Daikin Europe N.V., haar Europese Dochterondernemingen (hierna “DENV-G”, ”we”, ”ons”, “onze”, enz.) en haar moedermaatschappij Daikin Industries Ltd. (hierna “DIL” genoemd) engageren zich oprecht voor de bescherming van Persoonsgegevens die van Betrokkenen (hierna “Gebruiker”, “u”, “uw”) werden verkregen, zowel offline, bv. via formulieren in papiervorm, contracten, verklaringen (hierna “Formulieren” genoemd) als online via de website www.daikin.eu (hierna ”Website” genoemd) of via onder meer, zonder limitatief te zijn, de (web)applicatie, software en digitale tools van DENV-G (hierna “Applicaties” genoemd).

Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 679/2016 (AVG), en om:

 • transparantie te garanderen met betrekking tot de aard van de Persoonsgegevens die we verzamelen, zowel offline via Formulieren of online via de Website en/of Applicaties;
 • transparantie te garanderen met betrekking tot de verzamelde Persoonsgegevens;
 • betrokkenen te steunen bij de uitoefening van hun rechten;
 • hebben we dit Beleid inzake Gegevensbescherming opgesteld.

De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het is onze bedoeling uw Persoonsgegevens op een wettige, gepaste en transparante manier te verwerken.

Neem uw tijd om dit Beleid inzake Gegevensbescherming te lezen en u vertrouwd te maken met de trefwoorden, die in dit document met hoofdletter geschreven zijn.

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN, GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERWERKERS

Daikin Europe N.V. en haar Europese Dochterondernemingen, gevestigd in de Europese Unie, zijn onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 679/2016 (AVG) en aan elke toekomstige wetgeving die in toepassing van de voormelde Verordening in werking zal treden in de lidstaat waar ze gevestigd zijn.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

We willen u ervan op de hoogte brengen dat alle Persoonsgegevens die u offline via Formulieren of online via de Website en/of de Applicaties verstrekt aan Daikin Europe N.V., gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 300, (ondernemingsnummer 412.120.336), in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke (zie trefwoorden) voor de hieronder beschreven doelstellingen worden gebruikt.

De Europese Dochterondernemingen van Daikin Europe N.V. handelen in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens die offline via Formulieren of online via de Website en/of de Applicaties worden verzameld.

GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

In de toekomst is het mogelijk dat Daikin Europe N.V. samen met DIL als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken op basis van een schriftelijke overeenkomst de doelstellingen van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vastleggen.

In de toekomst is het mogelijk dat Daikin Europe N.V. samen met haar Europese Dochterondernemingen als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken op basis van een schriftelijke overeenkomst de doelstellingen van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vastleggen (bijvoorbeeld maar niet enkel wanneer de dochteronderneming betrokken is bij de Verwerking van Persoonsgegevens op lokaal niveau met het oog op de ontwikkeling van een project).

In de voormelde gevallen zullen Betrokkenen van wie de Persoonsgegevens door de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken moeten worden verwerkt, worden verwittigd.

GEGEVENSVERWERKERS

Daikin Europe N.V. kan ook als Gegevensverwerker optreden ten behoeve van haar Europese Dochterondernemingen voor het online of offline Verwerken van Persoonsgegevens die worden beheerd door de Europese Dochterondernemingen.

De Europese Dochterondernemingen van Daikin Europe N.V. kunnen handelen in de hoedanigheid van Gegevensverwerkers ten behoeve en in opdracht van Daikin Europe N.V. indien contracten voor gegevensverwerking werden afgesloten.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DOELSTELLINGEN

Voor zover nodig verzamelt, verwerkt, registreert, bewaart en overhandigt DENV-G Persoonsgegevens van Betrokkenen die offline werden verstrekt via Formulieren of online via de Website en/of de Applicaties, bijvoorbeeld bij het bezoeken van de Website; het gebruiken van Applicaties; het invullen van aanmeldingsformulieren offline of online; het melden van overtredingen; het contacteren van DENV-G; het versturen van sollicitaties; het klikken op social media toetsen; het geven van feedback (bv. over Formulieren, producten, Applicaties, de Website, de klantendienst); het beantwoorden van enquêtes en andere handelingen.

Persoonsgegevens worden op facultatieve of op verplichte basis verzameld. Als het verstrekken van de Persoonsgegevens verplicht is, wordt dat aangegeven. Indien een Betrokkene de Persoonsgegevens die door DENV-G als verplicht werden aangeduid niet verstrekt of weigert te verstrekken, zal DENV-G het proces of de activiteit gevraagd door die Betrokkene niet kunnen uitvoeren.

Een voorbeeld van Persoonsgegevens die als verplicht worden aangeduid is de situatie waarbij een Betrokkene een aanmeldingsformulier wil indienen. In dat geval heeft DENV-G bepaalde persoonlijke gegevens nodig om het aanmeldingsverzoek te kunnen verwerken. Als de Betrokkene zich wil aanmelden maar de persoonlijke gegevens die als verplicht worden aangeduid niet verstrekt, kan DENV-G het aanmeldingsverzoek niet accepteren en verwerken.

DENV-G kan Persoonsgegevens met of zonder de toestemming van de Betrokkene verzamelen indien: 1) een wettelijke verplichting moet worden vervuld; of 2) een contract waarin de Betrokkene een partij is, moet of zal worden uitgevoerd; of 3) gerechtvaardigde belangen, algemene belangen of vitale belangen beschermd moeten worden die voorrang hebben op de Betrokkene; of 4) DENV-G van overheidswege verzocht wordt Persoonsgegevens te verwerken.

DENV-G kan uw Persoonsgegevens enkel verder verwerken:

 • als het doel van de verdere Verwerking verenigbaar is met de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld;
 • als u toestemt met de verdere Verwerking voor een nieuwe doelstelling die niet verenigbaar is met de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

In alinea’s 2.1 en 2.2 hierna vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de doelstellingen waarvoor we deze gegevens verzamelen.

2.1. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN VAN U OF VAN DERDEN.

Afhankelijk van het doel van elke Verwerking en voor zover nodig kan u gevraagd worden verschillende Persoonsgegevens te verstrekken, waaronder uw naam, voornaam, datum en plaats van geboorte, functie, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, taal, land, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, rijksregisternummer, paspoortnummer, loopbaan, werkgever, beroep, klantnummer, persoonlijke social media URL, kredietkaartnummer, voorkeuren, interesses, feedback.

Er kan ook aan u gevraagd worden om, afhankelijk van het doel van elke Verwerking en voor zover nodig, bepaalde Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld lidmaatschap van een vakbond, Persoonsgegevens omtrent uw gezondheid). DENV-G zal Bijzondere categorieën Persoonsgegevens verwerken op grond van: 1) expliciete toestemming van de Betrokkene; of 2) nakomen van wettelijke verplichtingen en/of uitoefenen van de rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Betrokkene op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheidsrecht; of 3) vitale belangen van de Betrokkene; of 4) vestiging, uitoefenen of verdedigen van een gerechtelijke eis; of 5) substantiële publieke belangen.

We maken ook gebruik van Persoonsgegevens die u aan derden, bijvoorbeeld dienstverleners, hebt verstrekt, of van Persoonsgegevens die binnen het openbare domein vallen, zoals bijvoorbeeld algemeen erkende Persoonsgegevens, Persoonsgegevens die zichtbaar zijn op uw eigen website of blog of die op uw publiek toegankelijke profielpagina op sociale media voorkomen.

DENV-G kan ook via derden Persoonsgegevens ontvangen na een fusie, overname of andere belangrijke verrichtingen.

2.1.1 Doelstellingen van de verzameling van Persoonsgegevens.
Nadat we de Persoonsgegevens hebben verzameld, gebruiken we ze voor een aantal verschillende doeleinden. Hierna volgt een overzicht:

Bedrijfsadministratie en klantenbeheer.

DENV-G moet contracten naar behoren ten uitvoer kunnen brengen en alle noodzakelijke wettelijk voorgeschreven en boekhoudkundige processen kunnen uitvoeren. Daarom heeft DENV-G bepaalde Persoonsgegevens van Betrokkenen nodig, die offline via Formulieren of online via de Website en Applicaties worden verstrekt. Overeenkomstig Verordening (EU) 679/2016 is voor het uitvoeren van contracten de toestemming van de Betrokkene die een partij van een contract is of zal zijn, niet vereist. Toestemming van de Betrokkene is evenmin vereist in geval er een wettelijke verplichting vervuld moet worden.

Met betrekking tot het beheer van de klantenrelaties en het verlenen van klantendiensten maakt DENV-G gebruik van Persoonsgegevens (bv. naam, land, nationaliteit, e-mailadres, klantnummer, creditcardgegevens) om:

 • te beoordelen of het haalbaar zou zijn producten te verkopen of diensten te verlenen aan een klant vooraleer een contract af te sluiten; of
 • schriftelijke aanvragen van klanten, bestellingen van producten en diensten door klanten en cashback-verzoeken te verwerken; of
 • klanten te identificeren en te contacteren voor een korting; of
 • klanten in te lichten over hun rechten als consument en over bijkomende diensten in verband met het product dat of de dienst die ze hebben gekocht; of
 • klanten in te lichten over de promotiecampagnes en –evenementen van Daikin en uitnodigingen te versturen; of
 • de toegang tot de lokalen van DENV-G, de Website en de Applicaties te beheren; of
 • onderhoudsinterventies voor klanten en installateurs te organiseren en uit te voeren; of
  klanten te informeren over een naderende onderhoudsbeurt.

Productdistributie.

DENV-G maakt gebruik van Persoonsgegevens voor de distributie van haar producten, op grond van het naleven van een contract of van een wettelijke verplichting, en in het bijzonder om:

 • onze Europese Dochterondernemingen bij te staan voor de distributie van producten en het verlenen van diensten via erkende agentschappen, Zakenpartners, de Website en/of via Applicaties; of
 • distributeurs bij te staan bij de levering van producten, onderdelen en diensten (Persoonsgegevens komen bijvoorbeeld voor in leveringsbonnen bij het transport van een aangekocht product); of
 • de verkoop en de dienstverlening te optimaliseren door het uitwerken van aanbiedingen voor klanten; of
 • de distributie van onze producten en diensten te verbeteren; of
 • de technische gegevens van installaties en de status van contracten en projecten op te volgen; of
 • opleidingen voor klanten, installateurs, medewerkers en onderaannemers te organiseren en te geven.

Leveranciersadministratie.

DENV-G maakt gebruik van Persoonsgegevens om registers van leveranciers en dienstverleners bij te houden en om aankooporders, bedrijfskosten en facturen van leveranciers of dienstverleners te registreren en te beheren, handelend op basis van het naleven van contractuele en/of wettelijke verplichtingen.

Direct marketing.

Als leidinggevende producent en leverancier van verwarmings-, verluchtings- en airconditioningtoestellen (met inbegrip van warmtepompen en koeling) en – oplossingen kan DENV-G u informatie verstrekken die aan uw noden is aangepast (door gebruik te maken van de gegevens van uw transactie kan DENV-G u bijvoorbeeld op de hoogte houden van diensten, aanbiedingen en suggesties die met uw aankoop verband houden. Dat is de zogenaamde “direct marketing”).

DENV-G gebruikt verzamelde Persoonsgegevens, Persoonsgegevens die publiek toegankelijk zijn (bv. informatie die beschikbaar is op Internet, via de resultaten van zoekopdrachten of via sociale media) of Persoonsgegevens die van derden werden ontvangen (bv. Internetaanbieders) met oog op direct marketing en om nieuwe klanten aan te trekken.

DENV-G doet ook aan direct marketing voor het organiseren van interne evenementen, reizen, presentaties, bijeenkomsten van medewerkers, klanten en Zakenpartners.

DENV-G doet aan direct marketing via een aantal media, zoals bijvoorbeeld sms, rondvragen, e-mail, de Website, online advertenties, databasemarketing, Applicaties en evenementen.

DENV-G doet aan direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang dat erin bestaat zakelijke belangen na te streven.

DENV-G kan aan direct marketing doen nadat DENV uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen van de Betrokkene. Als u geen gepersonaliseerd aanbod wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming weigeren wanneer u gevraagd wordt of u direct marketing wenst te ontvangen.

DENV-G verplicht zich ertoe te verzekeren dat direct marketing op een duidelijke en aangepaste manier gebeurt, via het kanaal dat door de ontvanger daartoe werd aangewezen, om het ongemak tot een minimum te herleiden.

Verbetering van de kwaliteit van producten en diensten.

DENV-G, ofwel gebaseerd op zijn gerechtvaardigd belang om zaken te doen ofwel gebaseerd op de toestemming van de Betrokkene, gebruikt Persoonsgegevens die werden verzameld via Formulieren, sollicitaties, bevragingen, enquêtes, commentaren, feedback verstrekt aan DENV-G of andere ondernemingen van de Daikin Groep om: haar producten en diensten te verbeteren, verdere bevragingen uit te voeren, analytische, risico-, marketing- en andere modellen te ontwikkelen en statistieken op te stellen. DENV-G kan de gegevens van uw transacties gebruiken om globale modellen te ontwikkelen en analyses uit te voeren.

Voorbeeld: Het kan nodig zijn dat DENV-G het aantal personen die een specifiek Daikin-product hebben gekocht of een specifieke dienst hebben aangevraagd moet verwerken.

In dit kader verbindt DENV-G zich ertoe de Persoonsgegevens zoveel mogelijk in anonieme of pseudo-geanonimiseerde vorm te verzamelen om te verzekeren dat deze Persoonsgegevens niet gemakkelijk of niet langer kunnen worden geïdentificeerd als uw gegevens.

De praktijk van het Verwerken van Persoonsgegevens voor statistische doeleinden is in het bijzonder gerechtvaardigd door de wens van DENV-G om strategische keuzes te maken om beter te presteren op de markt en u betere producten en diensten te kunnen leveren.

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om de processen van DENV-G te beoordelen, te vereenvoudigen en te verbeteren, bijvoorbeeld om campagnes, procedures en de verkoop, zoals offline als online, via de Website en/of Applicaties, te optimaliseren.

Voorbeeld: als u een procedure of het verkoopproces niet helemaal hebt doorlopen, kunnen we contact met u opnemen om te achterhalen wat er verkeerd ging en of we u kunnen helpen. In dat geval beperken we onze contacten tot technische en administratieve ondersteuning voor die specifieke procedure of dat specifieke proces.

Aanwerving en Selectie.

Met het oog op de aanwerving van nieuw talent verzamelt DENV-G Persoonsgegevens zoals de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, informatie over de loopbaan, de URL naar sociale media in het kader van zowel spontane als gerichte sollicitaties van personen die solliciteren voor een betrekking, een internationale stage of een studentenstage. De Verwerking is hier toegestaan omdat de sollicitanten vrijwillig stappen ondernemen om een contract te sluiten met DENV-G.

De Persoonsgegevens die door sollicitanten worden verstrekt (door het invullen van Formulieren of het aanmelden en creëren van een persoonlijke account op de Website of bij het gebruik van Applicaties) zullen worden gebruikt voor de Verwerking van sollicitaties, het contacteren van sollicitanten met het oog op het personeelsbeheer, het beheer van rekruteringsprocedures (bv. het uitnodigen van sollicitanten voor interviews en voor het afleggen van schriftelijke tests) en het opstellen van arbeidscontracten.

Persoonsgegevens van sollicitanten die aan het einde van de selectieprocedure niet zijn aangenomen, worden na 2 jaar na de datum van het bekendmaken van de negatieve uitslag van de sollicitatie verwijderd, tenzij de aanvragers na deze bekendmaking verzocht hebben om onmiddellijke verwijdering van hun gegevens.

Personeelsadministratie en Loonvoordelen.

DENV-G maakt gebruik van Persoonsgegevens, met als basis de uitvoering van een (arbeids-)overeenkomst, voor het beheer van het personeel en in het bijzonder voor:

 • het beheer en het bijhouden van arbeidscontracten en de loonadministratie; en/of
 • de uitbetaling van de lonen; en/of
 • het bijhouden van de aanwezigheden van de medewerkers, hun verplaatsingen en opleidingen; en/of
 • de communicatie met ziekteverzekeringsmaatschappijen; en/of
 • het voorzien van verzekeringen, bedrijfsmiddelen en loonvoordelen verbonden aan prestaties voor medewerkers.

Boekhouding.

DENV-G maakt gebruik van Persoonsgegevens, op basis van het uitvoeren van een overeenkomst, in het kader van de boekhouding en met het oog op:

 • het bijhouden van gegevens over transacties; of
 • het opstellen van facturen met betrekking tot geleverde goederen en diensten; of
 • het invullen van belastingaangiftes en aanverwante formulieren om belastingverplichtingen te vervullen; of
 • het opstellen van statistieken op basis van de gegevens met betrekking tot de transacties (bijvoorbeeld het aantal transacties en het gebied waarin ze werden verricht); of
  de naleving van de toepasselijke wetgeving en de wettelijke vereisten, op nationaal Europees en internationaal niveau.

Rechtsvorderingen en Geschillen.

We kunnen gebruik maken van Persoonsgegevens als bewijsmateriaal en voor het vaststellen, uitoefenen en vrijwaren van de rechten van DENV-G en van de entiteiten die door DENV-G vertegenwoordigd worden (bv. in geschillen) voor elke rechtbank van elk land (bijvoorbeeld het recht van DENV-G om zichzelf tegen oneerlijke concurrentie te beschermen of het recht van DENV-G om betaling van een openstaande factuur te vorderen).

Preventie van fraude of misdrijven.

We kunnen ook van Persoonsgegevens gebruik maken om misdrijven en cyberrisico’s te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken voor een gerechtvaardigd belang of wanneer dat door een overheidsinstantie wordt gevraagd.

Bedrijfszaken en huishouding.

DENV-G maakt de verzamelde Persoonsgegevens over aan en/of gebruikt ze gezamenlijk met DIL en/of andere bedrijven van de Daikin Groep en/of haar Zakenpartners, maar enkel wanneer dat nodig is en met het oog op het opstellen van periodieke verslagen over resultaten en bedrijfsgerelateerde aspecten, bedrijfsplannen en bedrijfsstrategieën. De Verwerking is gebaseerd op DENV-G’s gerechtvaardigd belang om zaken te doen.

DENV-G verwerkt Persoonsgegevens van EU-burgers die op een wettige manier door een ander bedrijf van de Daikin Groep werden verzameld, tenzij er een juridische belemmering bestaat (bv. een vertrouwelijkheidsverplichting of een bepaling in de wetgeving inzake gegevensbescherming).

DENV-G verplicht zich ertoe alle gepaste maatregelen te nemen voor de bescherming van Persoonsgegevens met betrekking tot communicaties binnen de groep, overeenkomstig Verordening (EU) 679/2016.

2.2. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN OP BASIS VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DE APPLICATIES.

2.2.1 Doelstellingen van de verzameling van Persoonsgegevens.

Als u de Website bezoekt en/of Applicaties gebruikt, verzamelt DENV-G bepaalde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vergemakkelijken van het gebruik van de Website en/of de Applicaties.

Door bepaalde Persoonsgegevens (bv. IP-adres, login gegevens) te verzamelen, gebaseerd op de toestemming van de Betrokkene of een gerechtvaardigd belang, kan DENV-G de Website en/of de Applicaties aan uw noden aanpassen.

Via het gebruik van Cookies zal DENV-G automatisch bepaalde gegevens verzamelen, zoals apparaatspecifieke gegevens (bv. IP-adres, type browser), login informatie (bv. zoekopdrachten), informatie in verband met geo-lokalisatie (bv. via het Wi-Fi toegangspunt), om het gebruik van de Website en/of de Applicaties te vergemakkelijken en het gebruiksgemak te verhogen.

Bijvoorbeeld: ter ondersteuning en vereenvoudiging van uw identificatieproces slaan we uw gebruikersnaam en paswoord op via een Cookie, waardoor u niet langer uw identificatiegegevens of persoonlijke gegevens dient in te voeren bij elk bezoek.

DENV-G maakt gebruik van verschillende types Cookies: noodzakelijke, functionele, Social Plug-in, tracking, indirecte reclame- en directe analytische cookies. In ons “Cookiebeleid” vindt u meer informatie over Cookies, welke types we gebruiken en waarom we ze gebruiken.

Opvolging van de interesses en voorkeuren van de Betrokkene.

DENV-G kan via haar Website en/of Applicaties, op basis van toestemming of een gerechtvaardigd belang, op een systematische en regelmatige manier Persoonsgegevens opvolgen via technologieën voor geautomatiseerde besluitvorming en Cookies. Dat gebeurt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te beoordelen, met name om kenmerken betreffende beroepsprestaties, economische situatie, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen (geo-lokalisatie) van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

In ons “Cookiebeleid vindt u meer informatie.

3. ZULLEN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN WORDEN BEKENDGEMAAKT?

Voor de voornoemde doelstellingen dient DENV-G mogelijk een beroep te doen op de diensten, het advies en/of de bijstand van derden, bijvoorbeeld voor het onderhoud van Applicaties en het verhelpen van bugs, de aankoop van Applicaties, de hosting van gegevens, advies met betrekking tot de naleving van wetten en reglementeringen, de ontwikkeling van Applicaties, dienstverlening op het vlak van human resources, bevoorradingsdiensten, diensten van internet providers, het opmaken van statistieken, enz.

Indien nodig kunnen we de verzamelde Persoonsgegevens doorsturen naar of bekendmaken aan natuurlijke personen of rechtspersonen, aan onderaannemers en Zakenpartners die niet tot DENV-G of de Daikin Groep behoren.

Telkens we verzamelde Persoonsgegevens doorsturen of bekendmaken aan derden - behalve in het geval van een gerechtvaardigd belang van de derde - zal DENV-G met deze derde een verwerkingsovereenkomst afsluiten in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 679/2016, waarin de derde wordt verzocht de principes en de bepalingen van deze Verordening na te leven en aan de toepasselijke normen inzake beveiliging te voldoen.

4. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN derde landen (NIET-EU)

In het kader van de hierboven beschreven doelstellingen maakt DENV-G de verzamelde Persoonsgegevens van Betrokkenen in de Europese Unie over aan en/of gebruikt ze gezamenlijk met DIL en/of andere bedrijven van de Daikin Groep en/of Zakenpartners gevestigd in landen buiten de EU.

We wijzen u erop dat DENV-G gepaste standaardcontractbepalingen en passende waarborgen heeft voorzien voor de doorgifte van Persoonsgegevens tussen Daikin Europe N.V. en DIL. In geval van doorgifte van Persoonsgegevens naar een niet EU-land verbindt DENV-G zich ertoe:

 • een passend beschermingsniveau te bieden door het voorzien van passende waarborgen en het naleven van de bepalingen van de Verordening (EU) 679/2016;
 • de doorgifte van Persoonsgegevens te beheren op basis van:
  • a) de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie; bij gebreke daarvan
  • b) standaardcontractbepalingen/bindende bedrijfsvoorschriften; bij gebreke daarvan
  • c) een gedragscode goedgekeurd door de bevoegde toezichthoudende autoriteit/officiële veiligheidscertificeringen.
 • de doorgifte van Persoonsgegevens te beheren op basis van de toestemming van de Betrokkene van wie de Persoonsgegevens doorgegeven moeten worden of op basis van de afwijkingen voorzien in artikel 49 van de Verordening (EU) 679/2016 als de doorgifte niet kan gebeuren op basis van wat hierboven is gesteld onder a), b) en c).

5. BEWARING EN CRITERIA

DENV-G houdt uw Persoonsgegevens niet voor altijd bij. We maken gebruik van uw Persoonsgegevens voor zover nodig en enkel met het oog op de hierboven beschreven doeleinden. Eens deze doeleinden niet langer bestaan, verbinden we ons ertoe de Persoonsgegevens te wissen, tenzij het archiveren ervan door de wet is vereist op internationaal, Europees of nationaal niveau.

Het uitgangspunt voor het bewaren van uw Persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (die vaak tien jaar bedraagt en duurt tot een contract afloopt of een zakelijke relatie wordt beëindigd). Deze termijn kan langer zijn indien dat nodig is voor de uitoefening van onze rechten.

Indien door de wet geen bewaartermijn is bepaald, kan deze termijn korter zijn, afhankelijk van een of meerdere van de volgende criteria: duur van het contract en wettelijke verplichtingen; bedrijfs- en organisatorische behoeften; langdurige zakelijke relatie; direct marketing; statistieken.

Bepaalde informatie wordt pas duidelijk als ze over een langere periode wordt beschouwd. Daarom kan voor sommige soorten Persoonsgegevens een langere bewaartermijn noodzakelijk zijn (bv. de informatie die nodig is om marketing- en risicomodellen op te maken).

Zoals reeds vermeld, verplicht DENV-G zich ertoe zoveel mogelijk te werken met in anonieme of pseudo-geanonimiseerde vorm verzamelde Persoonsgegevens en zal in elk geval het verband met individuele personen zo snel mogelijk stopzetten.

6. UW RECHTEN ALS BETROKKENE EN HOE ZE UIT TE OEFENEN.

Als u vragen hebt over de bescherming van uw Persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u Daikin Europe N.V. of een van haar Europese Dochterondernemingen altijd contacteren, hetzij per telefoon, hetzij door het versturen van het daarvoor voorziene Formulier via de post, hetzij door het verzenden van het Formulier dat online beschikbaar is onder elke rubriek "contacteer ons" van de Website en/of de Applicaties.

Eens uw Persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u als Betrokkene meerdere rechten. Deze worden hieronder opgesomd.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u zo specifiek mogelijk te zijn. DENV-G kan enkel een gepast antwoord geven op vragen die op voldoende gedetailleerde wijze werden verwoord. DENV-G kan uw identiteit in detail moeten nagaan om te vermijden dat iemand anders probeert uw rechten uit te oefenen.

U kan toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

Als u toegang wil krijgen tot uw Persoonsgegevens die door DENV-G worden verwerkt, of als u meer wil weten over:

 • de doeleinden van onze Verwerking;
 • de betrokken categorieën Persoonsgegevens;
 • de categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens
 • werden of zullen worden bekendgemaakt;
 • de voorziene bewaartermijn of de criteria die worden gebruikt om die termijn te bepalen;
 • de rechten van de Betrokkene;
 • de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de Verwerking;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en de verwachte gevolgen;

en andere beschikbare informatie over de Verwerking van uw Persoonsgegevens, vul dan het formulier in dat u hier vindt.

We zullen de Persoonsgegevens die u ons via het formulier verstrekt enkel gebruiken om uw vraag te onderzoeken en te Verwerken.

Als u uw recht tot toegang uitoefent, zal DENV-G u een zo volledige mogelijke lijst of een kopie van uw Persoonsgegevens bezorgen.

U kan de verwerking van uw Persoonsgegevens aanvullen/verbeteren/wissen/beperken.

Het is mogelijk dat bepaalde Persoonsgegevens die in het bezit zijn van DENV-G niet (of niet meer) correct zijn. Het is ook mogelijk dat u iets wilt toevoegen aan de Persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd. U kan altijd vragen dat uw Persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld door hier te klikken.

Indien u wilt dat DENV-G uw Persoonsgegevens wist, zal uw verzoek worden verwerkt, tenzij er voor het wissen van de gegevens een beletsel of onverenigbaarheid bestaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen of gerechtvaardigde belangen. Als u wilt dat uw Persoonsgegevens gewist worden, klik dan hier.

U kan een beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens verkrijgen door hier te klikken.

U kan de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens aan uzelf of aan derden vragen.

Als uw Persoonsgegevens langs elektronische weg werden verzameld, kunt u de overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan uzelf of aan derden vragen door hier te klikken.

U kan uw toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken.

Denk eraan dat u, telkens wanneer u DENV-G de toestemming geeft om uw Persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op elk ogenblik gemakkelijk kunt intrekken door de daarvoor voorziene procedure te volgen.

Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dat altijd doen door hier te klikken.

U kan bezwaar maken tegen de Verwerking of tegen de Verwerking door geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

Als u het niet eens zou zijn met de manier waarop DENV-G bepaalde Persoonsgegevens verwerkt, kunt u daar bezwaar tegen maken door hier te klikken. We zullen bezwaren verwerken, tenzij er geldige of wettige redenen zijn om dat niet te doen (een bezwaar zal bijvoorbeeld worden afgewezen indien de Verwerking van Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met het oog op fraudebestrijding).

Als u het niet eens bent met de Verwerking via geautomatiseerde individuele besluitvorming (inclusief Profilering), wat wettelijke gevolgen creëert of op gelijkaardige wijze een Betrokkene beïnvloedt, kunt u altijd bezwaar maken door hier te klikken.

Als u het niet eens bent met de manier waarop DENV-G uw Persoonsgegevens verwerkt of als u andere vragen hierover hebt, kunt u altijd contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u verblijft (als u bijvoorbeeld in België verblijft, kunt u de betrokken Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren: www.privacycommission.be; Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35, 1000 Bruxelles).

7. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Hierna volgen de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van DENV-G:

 • e-mailadres: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer: Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan.

8. MINDERJARIGEN

DENV-G verwerkt via haar Website of Applicaties geen Persoonsgegevens van natuurlijke personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, richt geen commerciële aanbiedingen tot hen en probeert geen contact met hen op te nemen, tenzij hun wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

9. VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DENV-G heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de integriteit en veiligheid te waarborgen en de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te voorkomen, overeenkomstig Verordening (EU) 679/2016.

10. PRIVACY BY DESIGN

DENV-G verbindt zich ertoe, vooraleer DENV-G Verwerkingsactiviteiten onderneemt die nieuwe technologieën gebruiken, om impactsbeoordelingen omtrent databescherming uit te voeren, in overeenstemming met de GDPR, en om, indien nodig, toepasselijke acties te ondernemen.

11. VERDERE WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

DENV-G streeft voortdurend naar een verbetering van de door haar geboden bescherming van Persoonsgegevens. Dit Beleid inzake Gegevensbescherming kan worden gewijzigd of bijgewerkt door toekomstige wetgeving, op internationaal, Europees en nationaal niveau.

DENV-G zal u op de hoogte houden van alle wezenlijke wijzigingen in dit Beleid inzake Gegevensbescherming, en dat zowel offline als online (bijvoorbeeld via de Website, bij uw eerste bezoek of bij elke substantiële update van dit Beleid inzake Gegevensbescherming).

De meest recente versie van ons Beleid inzake Gegevensbescherming is altijd beschikbaar via www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy of via de Applicaties, waar u klikt op de rubriek “Beleid inzake Gegevensbescherming”.