Skip to main content

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden België BE-2023.01N

Algemene verkoopsvoorwaarden België


1.  Aanvaarding verkoopsvoorwaarden

De klant bevestigt deze verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen de verkoper en de klant.  De aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing (ongeacht de wijze van bekendmaking aan de verkoper). Wijzigingen aan deze verkoopsvoorwaarden zijn enkel bindend wanneer schriftelijk aanvaard door de verkoper.

2.  Bestellingen

Het plaatsen van een bestelling veronderstelt kennis en aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Enkel een geschreven bevestiging van de verkoper houdt de aanvaarding van de bestelling in.  De verkoper behoudt zich het recht voor om voorafbetaling te vragen alvorens een bestelling te aanvaarden.  Als de klant de goederen niet ophaalt binnen één maand na de tweede wijziging van het leveringstijdstip, op aanvraag van de klant en bevestigd door de verkoper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ofwel, naar keuze van de verkoper, de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.  Dit geldt ook bij een gespreide levering van de goederen.

Annulatie door de klant van een door de verkoper aanvaarde bestelling dient schriftelijk te gebeuren waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt deze annulatie al dan niet te aanvaarden.  In voorkomend geval kan de verkoper annulatiekosten aanrekenen.  Wijzigingen door de klant aan een door de verkoper aanvaarde bestelling zullen behandeld worden als aparte bestellingen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.  Als de wijzigingen een impact hebben op de mogelijkheid van de verkoper om aan zijn verplichtingen van de oorspronkelijke bestelling te voldoen, heeft de verkoper het recht de prijs, eventuele prijsvermindering en/of leveringsdatum eveneens te wijzigen.

3.  Prijzen

Prijswijzigingen worden minstens 1 maand op voorhand aangekondigd. De goederen zullen gefactureerd worden aan de prijzen die in voege zijn bij de bestelling. Voor bestellingen, waarvan de goederen geleverd worden na het in voege treden van een, op voorhand aangekondigde prijswijziging, worden de oorspronkelijke prijzen van die bestelling maximaal 2 maanden aangehouden. Bij een latere en/of op vraag van de klant gewijzigde leveringsdatum, zijn de prijzen deze die van kracht zijn bij de levering tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Alle bestellingen vanaf de datum van de aangekondigde prijswijziging zullen gefactureerd worden aan de nieuwe prijs. Offertes zijn maximum één maand geldig of tot het in voege treden van eerder aangekondigde prijswijzigingen. Alle taksen en belastingen zijn altijd ten laste van de klant evenals alle kosten voor in de ontvangstname van de goederen, erkenning door externe organisaties, kosten bij de inbedrijfstelling en andere gelijkaardige kosten.

4.  Leveringen

Alle leveringen in België gebeuren DAP (Incoterms® 2010), portvrij op verharde weg, niet gelost.

De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Eventuele vertragingen bij de levering geven geen recht op enige vorm van schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.  De goederen worden geleverd zonder waarborg van het uur van levering. Indien de klant een precies uur van levering wenst, dient dit vooraf en schriftelijk (min. 72 u voor verzending) aangevraagd te worden.  Een supplement van 125 euro excl. btw zal aangerekend worden indien de levering moet plaatsvinden tussen 6-7u of tussen 7-8u ‘s morgens.  Voor leveringen specifiek gevraagd tussen 8-12u of 13-16u, wordt een supplement van 50 euro excl. btw aangerekend.  Prijzen voor spoedlevering van toestellen worden berekend en meegedeeld aan de klant op aanvraag, voor wisselstukken rekenen we 200€ aan voor een expres levering.  Ingeval de levering op verzoek van de klant wordt verdaagd, heeft de verkoper het recht opslagkosten aan te rekenen.  Voor de levering van goederen waarvan de prijs minder dan 25 euro excl. btw bedraagt, zal de verkoper leverings- en administratiekosten aanrekenen.

5.  Risico

Het risico op verlies van of schade aan de goederen wordt overgedragen aan de klant bij de levering, niettegenstaande enig eigendomsvoorbehoud.

6.  Informatie

De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen en/of prijslijsten te wijzigen. Catalogussen en prijslijsten van verkoper zijn indicatief en worden enkel toegestuurd voor informatieve doeleinden. Technische informatie in de catalogussen, prospectussen en ander drukwerk van de verkoper zijn louter indicatief.  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of vergissingen in de interpretatie daarvan door de klant.

7.  Overmacht

Als gevallen van overmacht gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan onmogelijk maken: stakingen, lock-outs, machinepanne, materiaalpech, tekort aan grondstoffen of onderdelen, (burger-)oorlog, rellen, aanslagen, ongevallen, mobilisatie, opeisingen, het niet verkrijgen van vergunningen, brand, explosies, natuurrampen en iedere andere omstandigheid die buiten de controle van de verkoper valt.

8.  Eigendomsvoorbehoud

De verkochte en geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van integrale betaling, eventuele bijkomende bedragen (belastingen, interesten, enz.) inbegrepen.  De betaalde voorschotten blijven verworven door de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.  De klant zal de goederen in ongewijzigde staat en vrij van enig pand of andere last of waarborg in zijn bezit houden tot op volledige betaling ervan.

9.  Wederverkoop

Ingeval de klant goederen verkoopt die de eigendom van verkoper zijn, draagt hij ten titel van pand alle schuldvorderingen die voortvloeien uit deze verkoop over aan de verkoper.

10.  Omruiling

Het omruilen van goederen kan uitsluitend gebeuren mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper.  De teruggestuurde goederen moeten nieuw zijn en moeten zich in de originele verpakking bevinden (niet geopend, niet beschreven, niet beschadigd).  De omruiling kan enkel gebeuren binnen de 3 maanden na factuurdatum en de transportkosten, heen en terug, zijn steeds ten laste van de klant.  Indien de omruiling via de verkoper verloopt, zal hiervoor 75 euro per palet excl. btw worden aangerekend evenals opslagkosten à rato van 15 % van de gefactureerde waarde van de teruggezonden goederen met een minimum van 50 euro excl. btw.

11.  Betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen in euro gebeuren bij ontvangst van de factuur en zonder korting.  In geval van niet-betaling op de vervaldatum:

- is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd aan een interestvoet van 0,75% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum;

- behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 250 euro, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding;

- zal de klant de gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten moeten betalen; en

- is het saldo van alle andere facturen, zelfs indien nog niet vervallen, van rechtswege opeisbaar.

12.  Ontbindende voorwaarde

Onverminderd de toepassing van artikel 11 en in het geval dat de klant ten opzichte van de verkoper op enige wijze in gebreke blijft, failliet verklaard wordt, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, een deel van zijn activa in beslag genomen wordt of er zich een gebeurtenis voordoet waardoor de mogelijkheid van de klant om zijn contractuele verplichtingen na te komen aangetast wordt, behoudt de verkoper zich het recht voor (onverminderd enige ander rechten, zoals het recht op schadevergoeding) om:

- de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen;

- alle goederen die zich bij de klant bevinden en waarvan de eigendom nog niet is overgedragen aan de klant weer in bezit te nemen;

- onmiddellijk de betaling te eisen van de prijs van de goederen en alle andere openstaande tegoeden.

13.  Klachten, garantie en beperking van aansprakelijkheid

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de goederen zijn enkel ontvankelijk wanneer ze binnen de 2 dagen na de levering schriftelijk worden geformuleerd.  Vervoerschade moet evenwel onmiddellijk bij de levering schriftelijk gemeld worden aan de vervoerder en de verkoper.

De garantie is afhankelijk van het type van goederen en wordt gespecifieerd in de offerte.  Voor de luchtreinigers geldt een garantie van 2 jaar.  Op de geleverde wisselstukken is er een garantie van 1 jaar, tenzij anders vermeld in de offerte.  Alle garantietermijnen starten vanaf de leveringsdatum.  De garantie is ook altijd ondergeschikt aan het periodiek onderhoud van de toestellen en aan een installatie conform de voorschriften van de verkoper en de regels van de kunst.  De garantie is in alle gevallen beperkt tot het herstel of de vervanging Ex Works (Incoterms® 2010) van defecte onderdelen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de verkoper niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de terugbetaling van de vervangingskosten of voor enige andere gevolg- of indirecte schade.  De klant zal bij het inroepen van de garantie door de verkoper gevraagde informatie en stavingsstukken overmaken.

De verkoper handelt uitsluitend als verkoper en niet als installateur, commerciële of technische raadgever.  Bijgevolg is de verkoper niet verantwoordelijk voor de mening die zijn vertegenwoordigers zouden kunnen uiten inzake de eigenschappen, in de ruime zin van het woord, van de verkochte goederen.

De verkoper kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen of eigendom, verlies van productie of winst of gelijk welk ander verlies, wat ook de oorzaak ervan mag zijn.

14.  Recupel

Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is de verkoper lid van Recupel vzw.  De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten voor de ophaling en verwerking te dragen, zowel voor de bij verkoper aangekochte professionele elektrische en elektronische apparaten wanneer deze zullen worden afgedankt, als voor de afgedankte professionele elektrische en elektronische apparaten die door de bij de verkoper aangekochte apparaten vervangen worden.  De klant kan hiervoor een beroep doen op een operator (“Erkende Recycler”) waarmee Recupel vzw een charter heeft afgesloten (zie www.recupel.be).  Indien gewenst, kan de verkoper de klant in verbinding stellen met een Erkende Recycler voor een prijsofferte.

15.  Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing.  Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen over of in verband met deze verkoopsvoorwaarden.  De verkoper behoudt zich niettemin het recht voor om elk geschil met de klant aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

16.  Verzakingsbeding

Het niet verwerpen van bepalingen vervat in de bestelling van de klant of in enig ander document of mededeling van de klant kan niet beschouwd worden als een aanvaarding van deze bepalingen of als een verzaking aan deze verkoopsvoorwaarden.  Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of aanspraak onder deze verkoopsvoorwaarden kan evenmin beschouwd worden als een verzaking aan dat recht of aanspraak, zowel voor het heden als in de toekomst.

17.  Voorrang

Indien één of meerdere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met enige bepaling van een distributieovereenkomst of enig ander gelijkaardige overeenkomst met betrekking tot de koop en wederverkoop van goederen afgesloten tussen de verkoper en de klant, zullen de voorwaarden van die distributieovereenkomst of die gelijkaardige overeenkomst voorrang hebben op de strijdige verkoopsvoorwaarden.

18.  Deelbaarheidsbeding

Indien een bepaling van deze verkoopsvoorwaarden nietig, onwettig of ongeldig zou zijn, dan is enkel deze bepaling niet van toepassing en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.