Verkoopsvoorwaarden

ventilation_cleanair.png

Algemene verkoopsvoorwaarden nr. 2018.01N

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant indien niets anders werd vermeld in onze orderbevestiging.

2. De goederen worden gefaktureerd aan de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling met een maximum levertermijn en prijsgarantie van 4 maanden. Bij een latere en/of gewijzigde leveringsdatum te wijten aan de koper zijn de prijzen deze die van kracht zijn bij de levering, behalve wanneer uitdrukkelijk anders wordt bepaald met onze toestemming. 

3. Onze prijzen en modellen zijn aan wijziging onderhevig; het verzenden van prijslijsten en catalogussen gebeurt slechts ter inlichting en veronderstelt geen verplichtingen onzerzijds. Onze offertes zijn geldig voor een duur van een maand berekend vanaf het ogenblik waarop zij aan de klant worden medegedeeld.

4. Alle zegelrecht, belastingen en andere gelijksoortige onkosten zijn altijd ten laste van de klant. Alle onkosten voor in ontvangstname van de machine, toekenning door externe organisaties, onkosten bij inbedrijfstelling en andere gelijkaardige onkosten zijn tevens ten laste van de klant.

5. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht; wij beschouwen als gevallen van overmacht: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, staking van transport, oorlog, mobilisatie, opeisingen, niet verkrijgen van vergunningen, enz. Deze opsomming is onbeperkt. Het risico in verband met deze gevallen van overmacht ligt bij de aankoper vanaf het ogenblik van de orderbevestiging van de bestelling.

6. De vermelde leveringsdata of leveringstermijn, worden ter goeder trouw gegeven, op basis van de inlichtingen bekomen van onze leveranciers. Het niet naleven van de vastgestelde termijn stelt ons in geen geval aansprakelijk en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

7. Bij het niet respecteren van de betalingsvoorwaarden vervallen automatisch alle overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden van de lopende en nieuwe bestellingen. Vanaf het ogenblik dat de vervallen fakturen vereffend zijn zullen wij alles in het werk stellen om de nieuwe leveringstermijn zo kort mogelijk te houden. 

8. Indien de aankoper in faling wordt verklaard of in vereffening wordt gezet of in geval van cheque zonder provisie of van geprotesteerde wissel, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke  uitvoering van het contract van de koper, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.  De weigering om aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen stelt een einde aan de uitvoering van de overeenkomst.

9. Onze fakturen zijn betaalbaar te Waver met een betaalmiddel dat wettig is in België.

10. Alle niet betaalde fakturen op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % per maand opleveren berekend vanaf de faktuurdatum. Indien zij bovendien, geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% ten titel van conventionele schadeloosstelling met een minimum van 50,- Euro eisbaar zijn zonder aanmaning. In geval van betwisting blijft het bedrag van de schadeloosstelling verschuldigd op het bedrag dat vastgehouden werd na verzoening of een gerechtelijke beslissing.

11.Rechtsmacht: alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd en enkel de Belgische wet is toepasselijk. De domiciliëring van onze wissels is geen afwijking van deze regel.  Partijen komen overeen dat de artikels 7 §1 8°, 8§1, 9 en 10 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij niet van toepassing zullen zijn op de contracten/overeenkomsten die werden afgesloten tussen Daikin Airconditioning Belgium en de klant 

12. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM N.V./S.A. tot op het ogenblik van integrale betaling. Het risico over de verkochte goederen wordt overgedragen aan de koper op het moment van de toezending van de orderbevestiging.

13. Eventuele klachten worden alleen maar aanvaard wanneer ze bij ontvangstname van de goederen  direct schriftelijk ter kennis worden gegeven aan de vervoerder op zijn leverdocument en  binnen de 5 dagen worden bevestigd aan Daikin Airconditioning Belgium NV, logistieke dienst - Avenue Franklin 1b te 1300 Waver. De goederen die ons worden teruggestuurd zonder ons schriftelijk akkoord worden niet aanvaard en dus niet terugbetaald.

14. Daikin handelt uitsluitend als verkoper en niet als installateur of raadgever. Bijgevolg kan door de koper of door enige verdere afnemer nooit enige aansprakelijkheid van Daikin worden ingeroepen voor enige tekortkoming volgend uit de installatie van het toestel, waaraan Daikin volkomen vreemd is en blijft. Dit omwille van de veronderstelde deskundigheid en product knowhow van de installateur en/of raadgever van de koper, en, dus ongeacht de meningen die terzake door vertegenwoordigers van Daikin werden uitgedrukt, of, de vragen die tot Daikin werden gericht.

De koper verbindt zich er nadrukkelijk toe dit mee te delen aan iedere verdere afnemer en dit te doen gelden aan iedere verdere afnemer die deze verbintenis doet overgaan op een verdere afnemer. De koper verbindt zich dan ook tot tussenkomst en vrijwaring lastens Daikin voor enige aanspraak lastens Daikin ingevolge enige tekortkoming aan de installatie van het toestel.

 

GARANTIE: 
De garantie is afhankelijk van het type toestel. De garantie wordt vermeld in de desbetreffende offerte. Op de geleverde wisselstukken is een waarborg van 1 jaar op de stukken, tenzij anders vermeld op de offerte. De garantietermijn start vanaf de leveringsdatum.  De garantievoorwaarden voor toestellen geregistreerd op de ‘Stand by me’ servicewebsite zijn terug te vinden op deze website. Op de luchtreinigers geldt een consumentenwaarborg van 2 jaar.  Alle kosten, welke deze ook zijn, veroorzaakt door de koper bij de uitvoering van een garantie zullen volledig te zijne lasten zijn. Deze waarborg is ook altijd ondergeschikt aan het periodiek onderhoud van de toestellen en aan een installatie, conform de voorschriften van Daikin en volgens het handboek en de code van de goede praktijk. De waarborg kan pas worden goedgekeurd nadat het Daikin “Warranty Form” behoorlijk ingevuld, franco op ons adres te Waver teruggezonden wordt en dit binnen de 2 maanden na de levering van het gevraagde wisselstuk.  Bij het niet respecteren van een opgelegde inbedrijfstelling van een installatie door de technische dienst van Daikin vervallen de garantievoorwaarden van Daikin.

Recupel

Voor de uitvoering van de terugnameplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is Daikin toegetreden tot Recupel en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator (Erkende Recycler) waarmee Recupel een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Daikin de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.