Skip to main content

Customer Portal Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 15-11-2019

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn een bindende wettelijke overeenkomst tussen u ("U" of "Uw") als gebruiker van deze mobiele applicatie, webapplicatie of softwareapplicatie ("Applicatie") en Daikin Europe nv en haar dochterondernemingen ("Bedrijf", "Ons") met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van deze Applicatie.

Uw toegang tot en gebruik van deze Applicatie vormt Uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat op bepaalde delen van deze Applicatie specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing kunnen zijn. Uw toegang tot en/of gebruik van deze onderdelen wordt beschouwd als Uw aanvaarding van deze specifieke gebruiksvoorwaarden.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden bij te werken en om alle producten, diensten en alle (gerelateerde) informatie in de Applicatie en/of over de Applicatie (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de werking van de Applicatie zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of stop te zetten.

Als u jonger bent dan 18, mag u deze Gebruiksvoorwaarden accepteren en de Applicatie alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd.

1. Gebruik van de Applicatie    2. Eindgebruikerslicentie 3. Intellectuele eigendomsrechten.   4. Garantiedisclaimer  5. Aansprakelijkheidsbeperking  6. Koppeling  7. Gegevensbescherming  8. Over cookies  9. Rechtskeuze  10. Scheidbaarheid  11. Contactgegevens

1. Gebruik van de Applicatie

Toegang tot de Applicatie

Mogelijk moet U, middels het aanmaken van een account, zich registreren voordat U toegang tot de Applicatie kunt krijgen. De toegang tot deze Applicatie is mogelijk alleen op uitnodiging van het Bedrijf. De toegang tot de Applicatie kan gekoppeld zijn aan Uw functie als werknemer of als vertegenwoordiger van een bedrijf dat onze producten verkoopt. U verstrekt het Bedrijf waarheidsgetrouwe en correcte (contact)gegevens en U houdt deze informatie actueel om ervoor te zorgen dat het Bedrijf altijd correcte informatie heeft in verband met Uw account.

Het Bedrijf kan Uw toegangsrechten op elk moment en naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving blokkeren of intrekken.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met betrekking tot Uw account; U moet de nodige maatregelen nemen tegen misbruik. Als U vermoedt dat Uw account is gecompromitteerd, moet U het Bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en Uw Account opheffen.

Bedrijfsinhoud

Alle informatie, materialen, gegevens en elektronische bestanden van welke aard dan ook die zijn opgenomen in en geplaatst zijn op deze Applicatie of informatie met betrekking tot de Applicatie die door het Bedrijf naar U is verzonden via elektronische communicatie ("Bedrijfsinhoud") worden uitsluitend door het Bedrijf verstrekt voor informatieve doeleinden.

 

Gebruikersinhoud

Indien van toepassing, kunt U informatie/elektronische bestanden uploaden, opslaan, indienen op de Applicatie ("Gebruikersinhoud").

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud die is geüpload in de Applicatie te bewerken of te verwijderen, ofwel opgeslagen op servers ofwel gehost of gepubliceerd in de Applicatie.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade aan de Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk).

 

Aanvaardbaar gebruik

Wanneer u de Applicatie gebruikt, zult U zich onthouden van elke handeling die als ongepast of onwettig kan worden beschouwd. U zult geen informatie in de Applicatie uploaden die onwettig of illegaal is, die inbreuk maakt op de wettelijke rechten van derden en/of die aanleiding kan geven tot juridische acties tegen U, tegen het Bedrijf of tegen een derde partij (in elk geval onder ieder toepasselijk recht).

2. Eindgebruikerslicentie

Met sommige Applicaties kunt u klantsoftware (“Software”) downloaden die automatisch door het Bedrijf wordt bijgewerkt. U ontvangt een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het gebruik van de Software, beperkt tot de strekking van de Applicatie.

U mag niet: (a) de Applicatie, de Software en/of de Bedrijfsinhoud wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden; (b) enige aan U verleende rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden toewijzen, overdragen of in sublicentie geven; (c) de Applicatie te koop of te huur aanbieden; (d) Software opgenomen in de Applicatie decompileren, decoderen, reverse-engineeren of demonteren; (e) enige auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomskennisgevingen van de Applicatie verwijderen; (f) acties ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf verstoren; of (g) de Applicatie geheel of gedeeltelijk kopiëren, weergeven, overdragen, in licentie geven, reproduceren, publiceren, downloaden, uploaden, posten, verzenden, distribueren of verkopen, of de Applicatie gebruiken om een afgeleid werk te maken.

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn er geen andere expliciete of impliciete rechten aan U verleend.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Uw gebruik van de Applicatie kan niet worden gezien als het verlenen van een licentie of recht om de Bedrijfsinhoud van deze Applicatie te gebruiken, om de handelsmerken, logo's en productnamen te gebruiken die in de Applicatie voorkomen en die toebehoren aan het Bedrijf of aan andere rechthebbenden (gezamenlijk, " Handelsmerken”). Het gebruik van Handelsmerken zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf is verboden.

De Applicatie en/of de Bedrijfsinhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, afbeeldingen, software, muziek, audio-videoclips en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal behoort toe aan het Bedrijf. Duplicatie, openbare verzending, distributie, wijziging, verwijdering of reproductie zonder toestemming van het Bedrijf is verboden onder het auteursrecht, behalve voor specifiek gebruik dat is toegestaan onder de toepasselijke auteursrechtwetgeving.

4. Garantiedisclaimer

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE APPLICATIE "ALS ZODANIG" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" WORDT GELEVERD, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN. HET BEDRIJF DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN WIJST ELKE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. NOCH GARANDEERT HET BEDRIJF DAT DE APPLICATIE VRIJ IS VAN MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN DOET HET BEDRIJF GEEN TOEZEGGING EN GEEFT HET GEEN GARANTIE, GOEDKEURING EN NEEMT HET GEEN AANSPRAKELIJKHEID AAN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, VOLGORDE OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, GEGEVENS, MENINGEN, ADVIES OF VERKLARINGEN GEPLAATST OP DEZE WEBSITES OF VOOR DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP APPLICATIES VAN DERDEN (OF DE INHOUD DAARVAN), VOOR GEBRUIKERSINHOUD OF APPARATEN, VOOR BEDRIJFSINHOUD EN HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDEN.

GEEN ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN DOOR OF VIA DE APPLICATIE BIEDT ENIGE GARANTIE NAMENS HET BEDRIJF.

DEZE PARAGRAAF IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 

 

5. Aansprakelijkheidsbeperking

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL BIJ PROBLEMEN OF ONTEVREDENHEID MET DE APPLICATIE, HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE IS EN, INDIEN VAN TOEPASSING, HET VERWIJDEREN VAN DE SOFTWARE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN APPLICATIES VAN DERDEN OF DE BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD ERVAN EN HOEWEL UW RELATIE MET DERGELIJKE APPLICATIES VAN DERDEN KAN WORDEN BEHEERST DOOR AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN MET DERGELIJKE DERDE PARTIJEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL, MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF, BIJ ENIGE PROBLEMEN OF ONTEVREDENHEID MET APPLICATIES VAN DERDEN OF DE INHOUD ERVAN, HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE EN/OF HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE APPLICATIES VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZIJN HET BEDRIJF, ZIJN FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, BESTUURDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AANGESLOTENEN, OPVOLGERS, TOEGEWEZENEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR:

(1) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE; (2) ENIG: (A) VERLIES VAN GEBRUIK; (B) VERLIES VAN GEBRUIKERSINHOUD; (C) VERLIES VAN ZAKEN; (D) WINSTVERLIES; OF (E) SCHADE AAN APPARATEN, (F) SCHADE IN ALLE GEVALLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE, APPARATEN, APPLICATIES VAN DERDEN, APPLICATIE-INHOUD VAN DERDEN, BEDRIJFSINHOUD OF GEBRUIKERSINHOUD; (3) NIET-NAKOMING OF ONVOLDOENDE NAKOMING OF VERTRAGING VAN DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMSTEN VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT OF ENIGE OORZAAK DIE NIET REDELIJK TE VOORZIEN IS OF BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN HET BEDRIJF VALT.

NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR FRAUDE, BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE, DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ZIJN NALATIGHEID EN, INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GROVE NALATIGHEID.

 

6. Koppeling

Naar de website van een derde partij

Deze Applicatie kan koppelingen bevatten naar websites van derden waarover het Bedrijf geen controle heeft. Het Bedrijf doet geen enkele toezegging over websites van derden waartoe u mogelijk toegang hebt via deze Applicatie. Het opnemen van dergelijke koppelingen betekent niet dat het Bedrijf de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites van derden onderschrijft of aanvaardt.

Wanneer u vanuit deze Applicatie websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico en in overeenstemming met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze website van derden. Het Bedrijf geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, adequaatheid, volgorde of volledigheid van informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze websites of voor de kwaliteit van de beschikbare producten of diensten op dergelijke websites.

Naar een website van het Bedrijf

U mag een koppeling naar een website van het Bedrijf volgen op voorwaarde dat duidelijk wordt vermeld dat de bezoekers worden omgeleid naar een website van het Bedrijf wanneer ze de koppeling gebruiken. De koppeling mag niet misleidend zijn en mag niet de indruk wekken dat de website van het Bedrijf of delen daarvan deel uitmaken van een andere website. ‘Framing’, ‘deep links’ of ‘inline links’ naar een website van het Bedrijf zijn bijvoorbeeld niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

U kunt via dit formulier om toestemming vragen.

Behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, mogen op geen enkele pagina van Uw website koppelingen naar een website van het Bedrijf verschijnen.

 

7. Gegevensbescherming

Het Bedrijf streeft ernaar Uw persoonsgegevens op een wettige, passende en transparante manier te verwerken.

Neem Uw tijd om ons Beleid inzake Gegevensbescherming door te lezen. Door de Applicatie te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf uw persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming met ons Beleid inzake Gegevensbescherming.

8. Over cookies

Deze Applicatie kan cookies en soortgelijke hulpmiddelen gebruiken om de prestaties te verbeteren en Uw gebruikerservaring te verbeteren en door deze Applicatie te blijven gebruiken zonder Uw instellingen te wijzigen, stemt U in met het gebruik ervan. Raadpleeg ons Cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van de Cookies of over het wijzigen van Uw instellingen.

9. Rechtskeuze

De partijen komen overeen elk geschil dat voortvloeit uit de Gebruiksvoorwaarden of daarmee verband houdt, uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken van Brussel, en gaan akkoord met de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken en komen verder overeen dat alle geschillen zullen worden beslecht, geregeld en beheerst onder en naar Belgisch recht en deze paragraaf vervangt elke tegenstrijdige keuze van rechtsregels.

 

 

10. Scheidbaarheid

De ongeldigheid van een paragraaf, alinea of​deel van de Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van een andere paragraaf, alinea of​deel hiervan en een dergelijke ongeldige paragraaf, alinea of deel daarvan zal worden herzien om de beoogde strekking en bedoeling van een dergelijke bepaling te bereiken tussen de partijen.

11. Contactgegevens

Neem voor vragen, opmerkingen of feedback contact met ons op: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, België, bedrijfsnummer: 0412.120.336

 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !