Skip to main content

Gezondheid-, veiligheid- en mileubeleid

Aim for ZERO to achieve complete ‘customer’ satisfaction !

Voor Daikin Airconditioning Belgium NV/SA, DAB, een toonaangevende verdeler van HVAC-R-producten en -diensten, zijn kwaliteit, het milieu inclusief energieverbruik, veiligheid en welzijn op het werk van het grootste belang. Deze 4 aspecten maken integraal deel uit van onze kernwaarden, bedrijfsethiek en bedrijfsprincipes en zullen ons leiden bij het ontwikkelen, produceren en leveren van gedifferentieerde producten/diensten, processen en werkplekken die stabiel, slim, veilig en conform zijn en de voorkeur genieten van onze 'klanten'. Deze aanpak zal de concurrenten overtreffen op het gebied van kwaliteit, milieuprestaties, kosten, doorlooptijd, veiligheid en welzijn op het werk.

Om een volledige 'klant'-tevredenheid te bereiken, streven wij naar 'NUL': nul defecten, nul ongevallen, nul emissies. Dit beleid komt tot uiting in de strategische plannen zoals vermeld in de Fusion 25 strategie.

Dit vereist dat iedereen betrokken en gemotiveerd is en zijn verantwoordelijkheid begrijpt bij het bereiken van onze doelstellingen. Het vermogen om actie te ondernemen is de sleutel tot het bereiken van een hoog prestatieniveau en het verzekeren van voortdurende verbetering.

Bij DAB, vat ons gezondheid-, veiligheid- en milieubeleid de volgende essentie samen: 

Stappen ondernemen om proactief te verbeteren

Rekening houdend met de volledige levenscyclus van het product zullen wij onze processen op het gebied van verkoop, ondersteuning en diensten handhaven om kwaliteits- en welzijnsrisico's uit te sluiten en de milieueffecten tot een minimum te beperken (energieverbruik, impact van HFK-emissies, afval, waterverbruik en VOC-emissies). Duurzaam gebruik van hulpbronnen is de sleutel tot het verminderen van deze effecten.

Om dit te waarborgen zullen wij periodiek risicobeoordelingen uitvoeren en tegenmaatregelen nemen. De management initiatieven zullen periodiek worden geëvalueerd om hun doeltreffendheid te controleren (PDCA).  Ook zal rekening worden gehouden met adviezen en visies van de betrokken partijen (werknemers, klanten, derden, gemeenschappen). Ondersteund door de management initiatieven en de voortschrijdende technologische ontwikkelingen zal een continue verbetering worden gewaarborgd.

Naleving van de toepasselijke wetgeving

Alle producten, processen en diensten van Daikin zullen de toepasselijke wetgeving en interne vereisten overtreffen. 

Verstrekking en bevordering van de management activiteiten

DAB zal de management activiteiten in alle processen bevorderen en ondersteunen om risico's en ongewenste output te elimineren. Om de doelstellingen te bereiken, zal leiderschap worden getoond en zullen adequate middelen ter beschikking worden gesteld. De werknemers zullen worden geraadpleegd en aangemoedigd om deel te nemen aan de management activiteiten.

Knowhow, opleiding, bewustmaking en richtlijnen

Om te slagen in de management initiatieven zal de nodige opleiding en informatie worden verstrekt aan alle medewerkers, inclusief de hiërarchische lijn en derden. Door middel van normen, opleiding, training, supervisie en effectieve bilaterale communicatie streven wij naar het creëren van een 'cultuur' voor verbetering ten gunste van onze processen, producten en diensten. De "kaizen"-benadering is onze basismethodologie.

Teamwork, betrokkenheid, eigen inbreng en steun van alle belanghebbenden is nodig om deze beginselen in de praktijk te brengen.

Ieder van ons heeft de macht om invloed uit te oefenen op de management initiatieven om ons product, onze processen en onze diensten te verbeteren, zodat DAB een gepassioneerde en betrouwbare leider op de HVAC-R-markt blijft.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !